×

מבוא

תקנון שימוש באתר 2sis

מבוא

א.      אתר 2sis (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המהווה בין היתר חנות וירטואלית לרכישת מוצרים  על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת 2 סיס בע"מ ח.פ 514849322  (להלן: "החברה")

ב.      פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות, עיון, ורכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: "פעולה"). 

ג.       הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי "המשתמש", כהגדרתו בתקנון זה.

ד.      תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המפעיל למשתמש לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

ה.     כל משתמש באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר וכי הוא מסכים לתנאיו,  וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.

ו.        "משתמש"  בתקנון זה - כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

ז.       המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.  במידה והנך מתחת לגיל 18 או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות לפעילות ילדיהם באתר.

ח.     המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי  תקף וחוקי והוא ישא באחריות לכל מידע שנתן בדבר כרטיס האשראי ופרטיו.

ט.      המשתמש אחראי לנכונות פרטי ההתקשרות עימו באמצעות כתובת מייל חוקית.

י.        תנאים כלליים

יא.    מובהר כי החברה  רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

יב.    החברה  רשאית למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהפר את תנאי  תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר  או בבעליו  או במפעיליו בכל דרך שהיא. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  או מי מטעמה.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

יג.      שיתוף תכני האתר  ושליחת מוצרים מן האתר מן המשתמש אל  צד ג באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות הינו מותר על פי תקנון זה.

יד.     החברה תהא רשאית לבחון ולבדוק כל מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים ו/או תיוג ואו שינוי או תוספת לתמונה או טקסט, אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או בכל מדיה , והיא תהא רשאית למחוק אותם או לחילופין לפרסם אותם לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

טו.    מובהר כי החברה  תהא רשאית לשנות  את רשימת התכנים  הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.   כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע שפרסם משוב ו/או תגובות, ו/או שיתף ו/או תייג ואו העלה תכנים   מכל סוג לאתר ו/או לרשתות חברתיות תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו לבצע פעולות אלה. המשתמש מאשר כי לחברה  מוניטין בתחום פעילותה וכי הוא מתחייב להימנע מכל פגיעה במוניטין שלה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב בעיני הציבור.

טז.   מובהר בזאת  כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

יז.     המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש וזאת כנגד חשבונית מס כדין.

יח.   על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").

יט.    מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה תאשר את ביצוע ההזמנה והתשלום רק לאחר קבלת ההזמנה במשרדיה ולאחר שווידאה שהפריט מצוי במלאי.

כ.       מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים , לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש בהפעלת האתר.

כא.  כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה שההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי החברה.

כב.  עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.  במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי. במקרה של מוצר אשר יש בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תשלח הודעה למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.

כג.    המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצרים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו באמצעות שליח או באיסוף עצמי לפי העלויות והתנאים המפורטים באתר .

כד.    החברה תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח")  לפי בחירת החברה.  אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה לפי המפורסם באתר. החברה  איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. אספקת מוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר.

כה.  זמני האספקה המפורטים באתר הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' או בכוח עליון.  המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, הוא מאשר כי ידוע לו שהחברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים הבאים:

כו.     עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה.

כז.    ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

כח.  ביטול העסקה בתוך שעתיים מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר ולפני משלוח המוצר - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לטלפון 036209626, בימים א'-ה' בשעות 10:00-15:00 באותו היום. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו) למעט עמלת סליקה.

כט.  לאחר יותר משעתיים יתבקש ביטול העסקה לאחר פרק זמן זה, ההזמנה תחויב ותבוצע, אך הלקוח יהא רשאי להחזיר את המוצר, לאחר קבלתו, באמצעות דואר ישראל, ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

ל.       ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. 

לא.  ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר לחברה באמצעות דואר רשום.

לב.  בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון 036209626 בימים א-ה בשעות 10:00-15:00.בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

לג.    החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והמוצר המוחזר בקיזוז עמלת הסליקה או לחילופין בהעברה בנקאית לפי שיקול דעת החברה.  החלפת המוצר במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה   בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש. החזר כספי לתשלום שנעשה באמצעותPAYPAL   יבוצע על-ידי זיכוי חשבון ה PAYPAL 

לד.   ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה.

החברה  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי.
  • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
  • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
  • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  • המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
  • אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
  • המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים.
  • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
  • בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.              

לה.  כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר  לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות התקנון  ובלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה החברה  אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם   סימני המסחר של החברה  - הינם רכושה של החברה  בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים  כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

לו.     הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

Go Top