×

מדיניות אבטחה ופרטיות

 1. הלקוח מסכים להצטרף ולהרשם לאתר החברה ולמסור פרטי קשר מדויקים וכן פרטי אמצעי תשלום אמין ותקף.
 2. החברה מתחייבת שלא להשתמש במידע שנמסר לה ע"י הלקוח ללא הסכמתו אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י החוק  או על ידי רשויות החוק או כדי למנוע שימוש לרעה במידע.
 3. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל הניתן,  על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. ועם זאת הלקוח מצהיר כי  ידוע  לו שקיימים מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לרעה.
 4. החברה מודיעה כי בעת ביצוע פעולות באתר, לרבות עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יכול ויתועדו פרטי העיון באופן אוטומטי ופרטים אלו יכולים לשמש את החברה לצרכיה השיווקים.
 5. במסגרת תהליך ההרשמה באתר יידרש הלקוח לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. חברה ממליצה ללקוח ל להחליף את הסיסמה מידי פעם על מנת למנוע שימוש לרעה בפרטיו.
 6. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות של החברה מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 והלקוח מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחברה תיצור עמו קשר לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכו'.
 7. הלקוח מסכים שהחברה תיצור עמו קשר באמצעות: דוא"ל; פקס; הודעות טקסט SMS או הודעות , דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד.
 8. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:
 9. א.  לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.
  ב. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  ג. אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי או מרשויות האכיפה המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו. החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג'.
  ד. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר.
 10. החברה תהיה רשאית להשתמש במאגר האתר בכל אתר חדש שיוקם על ידה או על ידי    חברה בבעלותה או חברה קשורה.
 11. החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי עם כל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצרכי שיווק או פיתוח אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;
 12. החברה רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע.
 13. החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוח בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ואלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוח לרבות הצבת עוגיות במחשבו של הלקוח.
 14. החברה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים, אך אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 15. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
Go Top